3d údaje v Arcgis

Grid

Grid je rastrový formát – uchováva priestorové údaje pomocou štvorcovej mriežky, kde každá bunka je nositeľom číselného atribútu vypovedajúceho o vlastnosti zemského povrchu na danom mieste.

Diskrétny grid modeluje priestorovo diskrétne geografické fenomény (názvy štátov, využitie zeme, vlastníctvo pôdy, ...) pomocou kategorického atribútu, ktorý je vždy celočíselný (nepoužíva sa ako reprezentácia povrchov).

Spojitý grid modeluje priestorovo spojité geografické fenomény (pH pôdy, hustota obyvateľstva, nadmorská výška, teplota, ...). Atribútové hodnoty môžu byt celočíselné ale aj ako císla s desatinnou čiarkou.

Výhoda gridu Vysoká dostupnosť normovaných dátových formátov, rýchle spracovanie (analýzy) vzhľadom na jednoduchú štruktúru údajov (riadky, stĺpce).

Nevýhoda gridu Ekvidištancný raster nemusí poskytovať v niektorých regiónoch dostatok informácií, naopak, v iných môžu byt redundancie. Na lokálne zvýšenie presnosti je potrebné zvýšiť jemnosť celého rastra, čo vyžaduje veľké nároky na pamäťové miesto.

TIN - Triangulated Irregular Networ TIN je druhým dátovým typom používaným na reprezentáciu povrchu. TIN rozdeľuje povrch na sadu súvislých neprekrývajúcich sa trojuholníkov. Užívateľ môže TIN vybudovať z akejkoľvek kombinácie bodových, líniových alebo polygónových prvkov a rovnako aj z gridov. Dáta, ktoré neobsahujú informáciu o výške, ale napriek tomu sú dôležité pre definovanie povrchu (hranice študovanej oblasti, korytá riek, cesty, hrebene,...) môžu byt tiež do TIN-u zahrnuté.

Najčastejšie zdroje dát so z súradnicou sú:

- zdigitalizované kartografické mapy - vrstevnice a výškové body
- snímky získané diaľkovým prieskumom zeme - z leteckých, radarových a družicových snímok odvodené výškové body a zlomové línie
- inžinierske zdroje - meteorologické stanice, studne
- geologické zdroje - vrty

Priradenie hodnôt uzlom a trojuholníkovým plochám

Výstupným uzlovým a trojuholníkovým plochám môžu byt priradené hodnoty – tie je možné prebrať z atribútového stĺpca vstupných povrchových prvkov. Pri type povrchových prvkov mass points sa hodnoty prisudzujú uzlom, pri polygónovom type povrchových prvkov sa hodnoty prisudzujú trojuholníkom. Tieto hodnoty sa ukladajú spolu s TIN-om a môžu byt použité na jeho symbolizovanie, dotazovanie a modelovanie. Príklad: trojuholníkom je možné prisúdit kódové hodnoty využitia zeme – tie je možné použiť pri modelovaní vodného odtoku.

Proces triangulácie

Proces vytvorenia TIN-u spočíva v tzv. Delaunayho triangulácii, ktorá sa vykonáva pre body s výškovými hodnotami (mass points). Táto zabezpečí, aby boli trojuholníky rozmiestnené pokiaľ možno rovnomerne (kruh idúci vrcholovými bodmi trojuholníka neobsahuje žiadne iné body výškového modelu).

NODES (uzly)

Predstavujú koncové body trojuholníkov. Každý zadaný výškový bod (x,y,z) je uložený ako uzol. Ako výškové body budú použité explicitne existujúce body, ako aj vertexy, prípadne uzly existujúcich čiar (vrstevnice, čiary zlomu).

EDGES (hrany)

Podla Delaunayho metódy vytvorené hrany trojuholníkov tvoria hrany "fazetovaného" terénu. Každá hrana spojuje dva uzly, z každého uzla vychádzajú von minimálne 2 hrany. Čiary zlomu sú potom vytvorené hranami, a tak (podľa typu HARD alebo SOFT) sú aj označené.

TRIANGLES (trojuholníky)

Každý trojuholník vytvorený tromi hranami predstavuje plochu (fazetu) terénu. Pri každom plošnom elemente možno zistiť sklon, expozíciu alebo obsah.

HULLS (ohraničenia)

Terén je tvorený jedným alebo viacerými (jednoduchým alebo viacnásobnými) spojeniami susediacich trojuholníkov. Ohraničenia týchto zoskupení vytvárajú zároveň hranice tých oblastí, v ktorých je zmysluplné interpolovať výškové hodnoty.

Topológia TIN-u

Ku štruktúre TIN-u patria topologické informácie, ktoré vypovedajú o údajoch a súvislostiach medzi nimi. Takto sú uvedené pre každý trojuholník nasledujúce informácie: číslo trojuholníka, počet susedných trojuholníkov, čísla uzlov trojuholníka,
x,y,z každého uzla trojuholníka a typ hrán (HARD, SOFT) Dodatocne vedené údaje : zoznam hraničných uzlov, údaje projekcie a príslušné jednotky. TIN je uložený v zodpovedajúcich súboroch v rámci jedného adresára, označeného menom TIN-u.

Výhoda TIN-u

Informácia o povrchu môže byt rozložená podľa potreby hustejšie alebo riedko. Na málo dynamickom území vystačí menšia hustota bodov (veľké vzdialenosti medzi bodmi). Naopak, v prípade potreby možno na inom mieste použiť vyššiu
koncentráciu bodov. Pomocou vhodného rozloženia trojuholníkov možno vhodne mapovať terén, napríklad cieleným výberom hrán znázorniť zlomové línie.

Nevýhoda TIN-u

Pri TIN-e sú uchovávané popri samotných výškových údajoch (body) aj topologické informácie, ktoré vyžadujú od príslušnej aplikácie relatívne komplikovanú správu údajov.

3D triedy prvkov

3D trieda prvkov je tretím dátovým typom, pomocou ktorého je možné zobrazovať a analyzovať trojrozmerné dáta. Tieto triedy predstavujú vektorové dáta uložené pomocou x, y a z súradnice, pomocou ktorých je možné definovať jednoduché, diskrétne geometrické tvary ako sú body, línie a polygóny.

ArcGEO Information Systems s.r.o. (2004): Školenie ArcGIS 3D Analyst, 74 s.

Pridať komentár k článku