Antolský rybník

Výstavba Antolského rybníka sa datuje v 2. polovici 19 storočia. Slúžil pre potreby antolského panstva a tvoril súčasť záhrady kaštieľa. Jeho funkcia bola pravdepodobne rybochovná. V súčasnosti je rybník bez vody, dno rybníka je porastené náletovými rýchlorastúcimi drevinami. Celá plocha nádrže je vyplnená ílom a  nánosovým materiálom . Sypaná hrádza ma svahy spevnené kamennou dlažbou. Súčasťou rybníka bol aj dnový výpust, ktorého ovládacie zariadenie je v teréne identifikovateľné, ale dnes nefunkčné. Situovaný bol v strede hrádze. Časť hrádze je dnes prerušená, pozostatky múru sú stále identifikovateľné.  Poniže hrádze môžeme nájsť odberové zariadenie, ktoré odvádza vodu a zásobuje jazierka v záhrade kaštieľa. Zariadenie má tvar naukladaných kamenných kvádrov, ktoré tvoria pomyselnú hrádzu v ktorej je umiestnená rúra odvádzajúca vodu do prívodových jarkov už spomínaných jazierok v záhrade kaštieľa.

Fotogaléria: Antolský rybník:

Lokalizácia Antolského rybníka:

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Fotografie: D. Kubinský, 21.4.2011

Anonymus

Pridať komentár k článku