7. jarný limnologický seminár, Tajov

24.4.2014, 7. jarný limnologický seminár, Tajov

Abstrakt:

Zmeny objemu nádrží v okolí Banskej Štiavnice vplyvom erózno-akumulačných procesov

Daniel Kubinský1, Karol Weis1 & Milan Lehotský2

(1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2 Slovenská akadémia vied)

Práca obsahuje analýzu zmien 8 vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice na základe komparácie historických údajov získaných zo starých máp so súčasnými batymetrickými údajmi. študovaný časový horizont sa pri jednotlivých nádržiach pohybuje od 40 do 156 rokov. Možné zdroje sedimentov boli hladané nielen v brehovej zóne, ale aj v širšom povodí nádrží (morfometrické charakteristiky, využívanie krajiny). Zmeny využívania krajiny boli porovnané na základe historických leteckých snímok z roku 1949 so súčasným využívaním. Dosiahnuté výsledky nám umožnili identifikovať zdroje sedimentov a následne navrhnúť vhodné manažmentové opatrenia pre fixovanie a zlepšenie stavu.

Prezentácia

7. jarný limnologický seminár, Tajov
7. jarný limnologický seminár, Tajov
7. jarný limnologický seminár, Tajov
7. jarný limnologický seminár, Tajov
7. jarný limnologický seminár, Tajov
7. jarný limnologický seminár, Tajov

Foto: Danka D.

Pridať komentár k článku