Štúdium

Študoval som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied. Pôsobil som predovšetkým na katedre geografie, geológie a krajinnej ekológie, ale aj na katedre biológie a ekológie, či katedre životného prostredia.

Študijný odbor - Synekológia: Evolúcia ekosystémov a biológia ich ochrany (2012-2014):

Študijný program reflektuje na obavy o budúcnosť planéty a kvalitu jej zdrojov. Súčasné a budúce zmeny prostredia, akými je napr. globálna klimatická zmena, je nutné vidieť v širokom kontexte zmien v minulosti Zeme. Väčšina rozhodnutí týkajúcich sa využívania, ochrany a manažmentu ekosystémov je založená na poznaní ich súčasného stavu, ktorý sa získal zvyčajne po tom, ako bol identifikovaný nejaký problém. Informácie o tom, ako sa skúmaný systém vyvíjal, kam smeroval a ako nadobudol súčasnú štruktúru chýbajú alebo sú marginalizované. Aby bolo možné získať predstavu o stave a evolúcii ekosystémov pred výrazným vplyvom človeka a pre odlíšenie signálov významnej zmeny spôsobených zásahom človeka od prirodzeného rozsahu ich variability, sú potrebné dlhodobé dáta (rádovo stovky až tisícky rokov), s ktorými pracuje paleoekológia. Študijný program akcentuje paleoekologický prístup, ktorý dobre korešponduje s metódami súčasného ekologického výskumu pracujúceho s krátkodobými údajmi získanými v laboratóriu a teréne. Kombinácia oboch prístupov umožňuje rozpoznať rozsah poškodenia systému a rýchlosť jeho zmien, ale aj stupeň odolnosti a schopnosti obnovy ekosystémov. Tieto informácie sú dôležitým východiskom pre moderné prístupy v ochrane prírody, ktoré sú druhou oblasťou študijného programu. Údaje poskytnuté paleoekologickým a súčasným ekologickým výskumom sú dôležité pre nastavenie opatrení na zlepšenie stavu systému, resp. na dosiahnutie cieľových želateľných podmienok tak, aby boli splnené požiadavky človeka a nedošlo k narušeniu ekosystému. Program je navrhnutý tak, aby absolvent doktorandského štúdia získal tie znalosti, ktoré zodpovedajú deklarovanému profilu absolventa.

Absolvent má široký rozhľad v oblasti evolúcie (historického vývoja) ekosystémov s dôrazom na obdobie štvrtohôr, orientuje sa v súčasnej problematike ekológie prostredia, biológie ochrany prírody, ochranárskej genetiky a manažmentu území a populácií druhov. Zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a nástrojmi GIS. Má potrebné zručnosti na prácu v modernom laboratóriu. Orientuje sa v odbornej literatúre relevantnej k jeho špecializácii a získané poznatky efektívne využíva pri riešení svojich výskumných zámerov. Je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky a adekvátne ich prezentovať v cudzom jazyku vedeckej komunite formou publikácií a výstupov na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach. Je schopný svoje teoretické poznatky aplikovať v praxi pri hodnotení zmien v pôvodných i človekom ovplyvňovaných ekosystémoch a dokáže prognózovať ich ďalší vývoj. Má schopnosti stanoviť priority ochrany prírody a riešiť aktuálne problémy ochrany biologickej diverzity na všetkých úrovniach. Podieľa sa aj na výučbe a vzdelávaní nových odborníkov a rozvíja svoje pedagogické schopnosti pre potenciálne vyučovania na vysokej škole v budúcnosti. Absolventi sa môžu uplatniť v základnom a aplikovanom výskume, v ochrane prírody a životného prostredia, poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve. Sú schopní zastávať miesto na výskumných ústavoch SAV, v rezortných ústavoch, na univerzitách a vysokých školách, v orgánoch a organizáciách ochrany prírody a krajiny, múzeách, poradenskej službe, v štátnej a verejnej správe.

Doktorandské štúdium bude pozostávať zo študijnej a vedeckej časti a bude navrhnuté tak, aby absolvent štúdia získal odborné znalosti korešpondujúce s deklarovaným profilom absolventa. Priebeh doktorandského štúdia na FPV UMB sa bude uskutočňovať v súlade s platnou smernicou o doktorandskom štúdiu na UMB a študijným poriadkom FPV UMB.

a) študijná časť
Jadro znalosti je zamerané na získavanie najnovších poznatkov a súčasných trendov v paleoekologickom a ekologickom výskume mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych populácií a spoločenstiev, štatistickom spracovaní dát a dizajnovaní ekologického výskumu. Okruh povinne voliteľných predmetov umožňuje študentovi výber predmetov podľa jeho špecializácie z oblasti paleoekológie, environmentálnej mikrobiológie, genetickej variability jedincov i populácií, biosystematiky a evolúcie rastlín a ekológie rastlinných spoločenstiev, biológie a ekológie modelových skupín živočíchov, súčasných trendov v ochrane a manažmente druhov, spoločenstiev a ekosystémov. V neposlednom rade má možnosť získať a rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti v aplikácii geoinformačných technológií v ekologickom výskume.

b) vedecká časť
Je zameraná na samostatné a tvorivé riešenie aktuálnych vedeckých problémov v oblasti paleoekológie, ekológie a biológie ochrany prírody, vrátane ochranárskej genetiky s možnými aplikačnými výstupmi do praxe rezortov životného prostredia v rámci grantových úloh národného charakteru. Vedecká príprava pozostáva z individuálnej, resp. tímovej práce doktoranda, konzultácií a diskusií so školiteľom, konzultantom a inými odborníkmi s cieľom pochopenia viacrozmerného prístupu k riešeniu problematiky dizertačnej práce. Súčasťou štúdia je prezentácia výsledkov na pravidelných odborových seminároch katedry, prípadne pracoviskách iných fakúlt a ústavov SAV, kde svoje hypotézy a parciálne výsledky konfrontuje s názormi kolegov a pedagógov. Vedecká časť sa končí obhajobou dizertačnej práce. Táto musí byť dokladom toho, že doktorand bol schopný samostatne získavať teoretické poznatky štúdiom vedeckej literatúry, zvládol metodické postupy, prípadne zaviedol nové, a pomocou nich dospel k relevantným výsledkom. ktoré dokázal publikovať v recenzovaných, hlavne v impaktovaných časopisoch a prezentovať ich vo forme prednášok alebo posterov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach súvisiacich s riešenou témou.

Dizertačná skúška po obsahovej a formálnej stránke nebude zodpovedať (nebude porovnateľná) štátnej skúške v 2. stupni štúdia. V maximálnej miere sa bude prihliadať na tému riešenú v rámci dizertačnej práce. Súčasťou skúšky bude prednesenie projektu dizertačnej práce, v ktorom doktorand oboznámi komisiu so zámermi a metodickými postupmi svojej práce, resp. s už dosiahnutými výsledkami.

Dizertačná práca môže byť predložená v slovenskom alebo anglickom jazyku v pevnej väzbe. Študenti budú vedení k tomu, aby ju koncipovali ako súbor publikovaných článkov, resp. rukopisov pripravených k publikovaniu (články, resp. rukopisy môžu byť aj v inom ako anglickom jazyku). V tomto prípade je práca tvorená úvodom k súboru rukopisov, rozborom problematiky, komentárom k priloženým rukopisom, formulovaním najdôležitejších výsledkov, kópiami publikácií a rukopisov a zoznamom použitej literatúry.

Predpokladá sa, že doktorand bude mať k termínu odovzdania dizertačnej práce publikované alebo odovzdané do tlače najmenej tri rukopisy. Jedna práca má byť publikovaná, resp. akceptovaná v impaktovanom časopise WOS©, a najmenej v prípade jedného rukopisu je doktorand prvým, resp. jediným autorom.

Študijný odbor - Environmentálny manažment, doktorandský stupeň (2010-2012):

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Študenti si osvoja vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore environmentálny manažment s orientáciou na uplatňovanie environmentálnej politiky v organizáciách, na nové metodiky zavádzania a implementovania environmentálneho manažérstva v organizáciách a podnikoch rôzneho zamerania a veľkosti.

Environmentálny manažér (Philosophie doctor - PhD.) Podieľa sa na tvorbe stratégií environmentálnej politiky na rôznych úrovniach života spoločnosti, predkladá návrhy na vhodnú identifikáciu environmentálnych aspektov a ich riešenie v žinnosti organizácií a podnikov, je schopný navrhovať a uplatňovať adaptívne riadenie environmentálnych manažérskych systémov, vie uplatniť postupy zavedenia, budovania a certifikácie systémov environmentálneho manažérstva (EMS) a systému environmentálneho riadenia a auditu (EMAS), ovláda integrované manažovanie environmentálnych manažérskych systémov, systémov manažérstva kvality a manažérskych systémov bezpečnosti a ochrany zdravia.

Magisterské štúdium (2008 - 2010):

Študijný odbor - Synekológia, magisterský stupeň

Nosné odborné témy jadra znalosti študijného programu Systémová ekológia v 2. stupni štúdia sú viazané na:

  • teoretickú ekológiu (systémovú ekológiu) a ekológiu prostredia (ekológiu suchozemského prostredia, ekológiu vnútrozemských vôd)
  • ochranu prostredia (udržateľný rozvoj a biodiverzitu, biologické princípy ochrany prírody) a monitorovanie prostredia (monitorovanie zložiek životného prostredia)
  • modelovanie systémov a manažovanie informačných systémov (informačné systémy, analýza dát v systémovej ekológii)
  • diplomové semináre, ktoré sú prípravou k vypracovaniu diplomovej práce

Bakalárske štúdium (2005 - 2008):

Študijný odbor - Synekológia, bakalársky stupeň

  • Absolvent je schopný pomocou relevantných zdrojov determinovať zástupcov flóry a fauny Slovenska na požadovanej úrovni, pozná ekologické nároky vybraných skupín organizmov a ich bioindikačný potenciál
  • dokáže v teréne identifikovať javy a procesy z oblasti geológie, geomorfológie, hydrológie a pedológie
  • ovláda princípy mapovania biotopov a monitorovania zložiek prostredia
  • má základné znalosti o zákonoch súvisiacich s ochranou prírody
  • dokáže spracovať získané informácie do priestorových a relačných databáz a výsledky dokáže spracovať technológiou GIS a počítačovou grafikou
UMB
FPV
SPU
UKF
CGI

Záverečné práce

Bakalárska práca

Bakalárska práca: Hydrogeografická charakteristika povodia Halčianskeho potoka, analýza vybraných morfometrických parametrov a ich účelová krajinnoekologická interpretácia

Kubinský, Daniel: Hydrogeografická charakteristika povodia Halčianskeho potoka, analýza vybraných morfometrických parametrov a ich účelová krajinnoekologická interpretácia., bakalárska práca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie. Školiteľ bakalárskej prace: RNDr Karol Weis, Banská Bystrica, 2008, 66 s.

Kubinský, Daniel: Hydrogeographical characteristics of the watershed, analyses of morphometric parameters and its purpose Landscape-ecological Interpretation, bachelor’s work, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Ecology. Adviser of the bachelor’s work: RNDr. Karol Weis, Banská Bystrica, 2008, 66 pages.

Modelové územie: Povodie Halčianskeho potoka.

Diplomová práca: Analýza ekologických podmienok a zmien retenčného objemu v priestore Halčianskeho jazera.

Kubinský Daniel, Analýza ekologických podmienok a zmien retenčného objemu v priestore Halčianskeho jazera. (Diplomová práca), Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Školiteľ – RNDr. Karol Weis, Banská Bystrica, 2010, 78 strán.

Kubinský Daniel, Analysis of ecological conditions and retention volume changes in the area of Halčianske Lake. (Diploma thesis), Matej Bel University, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Ecology, Final thesis supervisor – RNDr. Karol Weis, Banská Bystrica, 2010, 78 pages.

Modelové územie: Povodie Halčianskeho potoka.

Rigorózna práca: Analýza zmien retenčného objemu vybraných nádrží v okolí Banskej Štiavnice, ako podklad pre manažment v povodiach.

Kubinský Daniel, Analýza zmien retenčného objemu vybraných nádrží v okolí Banskej Štiavnice, ako podklad pre manažment v povodiach. (Rigorózna práca), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Školiteľ – Doc. RNDr. František Petrovič, PhD., Nitra, 2012, 58 strán.

Kubinský Daniel, Analysis of the changes of the retention volume of selected reservoirs in the neighbourhood of Banská Štiavnica, as a basis for management in drainage basins. (Rigorous thesis), Konštantín Filozof University, Faculty of Natural Sciences, Department of ecology a environmental science, Final thesis supervisor – Doc. RNDr. František Petrovič, PhD., Banská Bystrica, 2012, 58 pages.

Modelové územie: Povodie vodnej nádrže Belianska a Evička.

Dizertačná práca: Analýza zmien retenčného objemu vybraných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ako podklad pre manažment v povodiach.

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Školiteľ: RNDr. Milan Lehotský, CSc., odborný konzultant: RNDr. Karol Weis, PhD. Oponenti: Prof. RNDr. László Miklós, DrSc., RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc., Ing. Katarína Holubová, PhD. Obhajoba dizertačnej práce: 28. august 2014 o 10:30 na Katedre biológie a ekológie, miestnosť č. 146, Tajovského 40, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela.

Modelové územie: Povodie vodnej nádrže Halčianska, Belianska, Evička, Brennerštôlňanska, Bakomi, Veľká a Malá Richňavská, Veľká Kolpašská.